Dofinansowanie

Charakter działalności realizowanej przez Kogenerację Zachód wiąże się z aktywną współpracą z instytucjami uczestniczącymi we współfinansowaniu inwestycji związanych z energetyka, ochroną środowiska oraz rozwojem nowoczesnych technologii.


Nowe węzły dla Białogardu. Wymiana węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Białogard

Podziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informujemy, że Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Nowe węzły dla Białogardu. Wymiana węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Białogard".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach podziałania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zmniejszenie strat energii na dystrybucji w miejskiej sieci ciepłowniczej w Białogardzie, a dzięki temu: obniżenie emisji CO2, redukcja emisji pyłów, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co zostanie osiągnięte poprzez wymianę starych węzłów ciepłowniczych na nowe dwufunkcyjne, likwidację grupowych węzłów ciepłej wody użytkowej, budowę nowych przyłączy dla podłączenia budynków do nowej sieci ciepłowniczej w celu likwidacji dotychczasowych lokalnych kotłowni węglowych, gazowych i olejowych, dostosowanie węzłów u odbiorców końcowych do współpracy z miejskim systemem zarządzania energią Smart Energy.

Całkowity koszt projektu wynosi: 16.113.000,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 10.200.000,00 zł

Jednocześnie Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Modernizacja systemu ciepłowniczego w Białogardzie w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii

Cel: realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie elektrociepłowni oraz modernizacji systemu ciepłowniczego w Białogardzie (Elektrociepłownia Białogard) poprzez m.in.: dostosowanie istniejącego budynku głównego kotłowni zlokalizowanego w Białogardzie przy ul. Słowińskiej 1 dla potrzeb elektrociepłowni - dostawa, montaż i uruchomienie zespołów kogeneracyjnych oraz demontaż istniejących i montaż nowych kotłów gazowych, wykonanie koniecznych instalacji ciepłowniczych, budowa instalacji gazu i biogazu w obiekcie przy ul. Słowińskiej, wybudowanie instalacji wyprowadzenia mocy do GPZ Białogard, wybudowanie innych instalacji niezbędnych dla uruchomienia elektrociepłowni, budowę węzłów ciepłowniczych w innych obiektach zlokalizowanych w Białogardzie, wybudowanie lub przebudowa niezbędnych przyłączy oraz wybudowanie sieci ciepłowniczej oraz elektrycznej łączącej istniejące na terenie Białogardu kotłownie lokalne.

Koszt całkowity brutto: 44.222.190,00 zł
Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 26.964.750,00 zł

Dofinansowanie udzielone ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”


 

logo-nfosigw
logo-ue