Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Uwaga – zmiana przepisów! Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej od 1.01.2020r.

Nowelizacją ustawy prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw z 16.10.2019 r. dokonano zmian przepisów prawa budowlanego mającej istotny wpływ dla osób zamierzających wznieść nowy obiekt budowlany. Tak zwana „ustawa antykopciuchowa” zakłada obowiązek podłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt. 10) ustawy Prawo budowlane, projektant budynku lub inwestor mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą odpowiedzialności karnej. W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

W Białogardzie działa sieć ciepłownicza obejmująca swoim zasięgiem znaczną część miasta. Istnieją zatem konieczność skierowania pytania do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o możliwość przyłączenia. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć stosowne zapytanie, którego wzór znajduje się na naszej stronie internetowej. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, bez której taka decyzja nie będzie mogła zostać wydana.